ข้อสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย

1. ไม่มีการรับประกัน

Latestmodapks.com (“เว็บไซต์”) จัดเตรียมไฟล์ APK สำหรับการดาวน์โหลดเป็นบริการแก่ผู้ใช้ เราไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ หรือความทันเวลาของเนื้อหาหรือไฟล์ APK ใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยต่อความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิด

2. การใช้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง

การดาวน์โหลดและการใช้ไฟล์ APK จากเว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราไม่รับประกันความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย หรือการทำงานของไฟล์ APK ใดๆ ที่มีให้ดาวน์โหลด ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องและความถูกต้องตามกฎหมายของไฟล์ APK ใด ๆ ที่พวกเขาดาวน์โหลด และสำหรับการใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสแกนหาไวรัสและมัลแวร์ก่อนการติดตั้ง

3. ลิงค์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม เราไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือบริการที่นำเสนอโดยเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ คุณรับทราบและยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม

4. ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

ไฟล์ APK และเนื้อหาที่ให้ไว้บนเว็บไซต์อาจอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อดาวน์โหลดและใช้ไฟล์ APK จากเว็บไซต์ การแจกจ่ายหรือการทำซ้ำไฟล์ APK โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

5 การจำกัดความรับผิด

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Lastmodapks.com และเจ้าของ บริษัทในเครือ หุ้นส่วน และพนักงาน จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง หรือเป็นการลงโทษ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ของคุณ เว็บไซต์หรือไฟล์ APK ที่ให้มา แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

6. การเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้เป็นประจำเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ

7 ข้อมูลติดต่อ

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมายนี้ โปรดติดต่อเราที่ [ป้องกันอีเมล]

โดยการใช้ Lastmodapks.com คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ โปรดงดเว้นจากการใช้เว็บไซต์ของเราและดาวน์โหลดไฟล์ APK จากเว็บไซต์ดังกล่าว